Geurnorm Diervoederindustrie - Informatie

Toezicht en handhaving

De toezicht en handhaving kan op basis van emissies die zijn bepaald aan de hand van de vergunde immissienorm en de daarbij behorende bedrijfstijden, diervoedersoort, eiwitgehalte en meeltemperatuur. Hierbij kan het bevoegde gezag het diervoederbedrijf voorschrijven een administratie van de geproduceerde diervoeders bij te houden. Met deze administratie kan het bedrijf periodiek, of op verzoek van het bevoegde gezag, de voortschrijdende jaargemiddelde geuremissie per uur berekenen. In het menu Modelvoorschriften staan voorbeeldvoorschriften die het bevoegd gezag op kan nemen in een maatwerkbesluit of vergunning.

Het bedrijf kan deze administratie bijhouden in een spreadsheet.

Diervoederbedrijven bewaren minimaal 5 jaar de relevante gegevens zoals meeltemperatuur, toegevoegde hoeveelheden vet en eiwit en dergelijke. Als het bevoegd gezag hier om vraagt, stelt het bedrijf deze gegevens ter beschikking.

Als het bevoegd gezag controle metingen van de geuremissie van een diervoederbedrijf uitvoert dan geldt hierbij het volgende:

  • bij metingen uitgevoerd aan een specifiek diervoedersoort: de gemeten geuremissie kan vergeleken worden met de – met de geuremissiefactoren – berekende geuremissie van dat voersoort. Er is sprake van een significante afwijking als de gemeten geuremissie buiten het interval valt zoals gerapporteerd in het onderzoek van Zetadec uit 2015; 
  • Bij vergelijking gemeten geuremissie per uur met de juridisch toegestane jaargemiddelde geuremissie per uur: er is sprake van een significante afwijking als de gemeten geuremissie meer dan een factor 5 groter is dan de jaargemiddelde geuremissie.

In beide situaties geldt dat de gemeten geuremissie gecorrigeerd wordt voor de meetonzekerheid. 

Scroll naar boven