Geurnorm Diervoederindustrie

Modelvoorschriften

Hieronder staan voorbeeld voorschriften waarvan het bevoegd gezag gebruik kan maken bij het opstellen van de vergunning of een maatwerkbesluit.

  1. De geuremissie mag niet meer bedragen dan … ouE per jaar. De jaargemiddelde geuremissie per uur wordt berekend door de jaaremissie te delen door de gerealiseerde bedrijfsuren per jaar.
  2. De op basis van de jaargemiddelde geuremissie berekende geurimmissie vanwege de inrichting mag de 1,4 odourunits [of 0,7 odourunits] per kubieke meter bepaald als uurgemiddelde concentratie niet meer dan 2 procent van de tijd (= 98-percentiel) overschrijden op een geurgevoelig object met een hoger beschermingsniveau als bedoeld in <lokaal geurbeleid>
  3. De op basis van de jaargemiddelde geuremissie berekende geurimmissie vanwege de inrichting mag de 2,8 odourunits [of 1,4 odourunits] per kubieke meter bepaald als uurgemiddelde concentratie niet meer dan 2 procent van de tijd (=98-percentiel) overschrijden op een geurgevoelig object met een lager beschermingsniveau als bedoeld in <lokaal geurbeleid>
  4. De bedrijfstijd dient geregistreerd te worden volgens de bijlage Tabel Monitoring Geur van deze beschikking.
  5. Aanvraagster dient met het in bijlage 1 opgenomen tabelformat informatie te verschaffen over de geproduceerde voeders en geëmitteerde hoeveelheid geur. Binnen één periode na iedere verstreken periode van 4 weken [dan wel één maand] dan wel op verzoek binnen 2 werkdagen dient aanvraagster de gegevens in de tabel te verwerken. Dit overzicht dient altijd voor een daartoe bevoegd ambtenaar ter inzage te worden gehouden binnen de inrichting. Voor de berekening van de hoeveelheid geëmitteerde geur, dient gebruik gemaakt te worden van de geuremissiefactoren op www.geurnormdiervoeder.nl.
  6. Om op ieder gewenst moment in het jaar te kunnen controleren of aan de geurnormen wordt voldaan, dient bij de geurberekening gebruik te worden gemaakt van de productiecijfers van de afgelopen 13 perioden (wat overeenkomt met een periode van 52 weken) [of 12 perioden van één maand], gerekend vanaf het moment dat de controle plaatsvindt. Deze productiecijfers worden bijgehouden op de wijze zoals aangegeven in de bijlage “Tabel Monitoring Geur”. De totale voortschrijdende geuremissie van de 13 perioden [of 12 perioden] mag de geuremissie per jaar genoemd in <terugverwijzen naar voorschrift punt 1> niet overschrijden. Dit geldt niet voor het eerste jaar, nadat <de vergunning/het maatwerkbesluit> in werking is getreden. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de beschikking mag de geuremissie per periode van vier weken [of één maand] niet meer dan 1/13 deel [of 1/12 deel] van de jaarlijkse geuremissie bedragen. Toelichting: De overgangsregeling is nodig omdat immers pas na één jaar de productiecijfers bekend zijn over 13 perioden [of 12 perioden].
  7. Om ongewenst hoge piekmomenten van geuremissie gedurende het jaar te voorkomen mag de geuremissie per periode maximaal een factor 4 hoger zijn dan 1/13 deel [of 1/12 deel] van de geuremissie per jaar genoemd in <terugverwijzen naar voorschrift punt 1>.
  8. De gemeten momentane geuremissie (bij handhaving) mag maximaal een factor 5 hoger zijn dan de berekende geuremissie volgens de kengetallen op deze website.
Scroll naar boven